Bli en suksessfull daytrader – Slik handler du CFD-kontrakter

Utgitt: 28. september 2020

Når du som vanlig investor kjøper aksjer i et børsnotert selskap, kjøper du en fysisk andel i det aktuelle selskapet. De fleste daytradere handler ikke fysiske aksjer, men foretrekker i stedet for såkalte CFD-kontrakter eller futures. 

CFD står for Contract for Difference, et begrep som best kan oversettes til differensekontrakt. Når du kjøper en bestemt aksje via en CFD, velger du å inngå en avtale med en motpart (som regel handelsplattformen som du benytter) om at kontrakten skal følge kursutviklingen til det underliggende aktivaet i et bestemt tidsrom. Når CFD-posisjonen lukkes, avregnes du som trader kursdifferansen mellom kontraktens åpnings- og lukketidspunkt.

Slike CFD-kontrakter er svært vanlige innenfor aktiv trading og kan avspeile stort sett alle aktiva. Du kan derfor handle både aksjer, indekser, råvarer, valuta, m.m. som CFD-er.

Alt dette kan høres komplisert ut, men så snart du lærer deg hvordan CFD-handel foregår er konseptet forholdsvis enkelt å forstå. Det er imidlertid flere aspekter med CFD-handel som krever at du setter deg inn i metoden, og vi anbefaler ikke at du begir deg i kast med investeringsformen uten å sette deg inn i hvordan CFD-er fungerer. I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan CFD-kontrakter og -handel foregår.

Videoen nedenfor er på engelsk, men gir en lett forståelig introduksjon til CFD-begrepet og hvorfor CFD-handel kan være verdt å inkludere i en investeringsstrategi.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

CFD og gearing

CFD-er er finansielle instrumenter som kan handles med gearing (eller «giring»). Det betyr at kunden låner penger av handelsplattformen til å spekulere i kursbevegelser, noe som i sin tur betyr at innsatsen og risikoen øker. Nettopp gearing-aspektet er hovedårsaken til at du bør sette deg grundig inn i CFD-produktene før du investerer. Når du handler med gearing oppnår du en relativt stor eksponering mot markedet sammenlignet med beløpet du investerer. Dette betyr at du har mulighet for å mangedoble avkastningen, men risikoen øker samtidig og kan medføre at du taper mer penger enn ved alminnelig aksjehandel. Med gearing vil du også oppleve at positiv, såvel som negativ, avkastning oppstår raskere enn når du benytter tradisjonelle investeringsformer.

I realiteten vil en CFD-posisjon kunne medføre at du taper mer penger enn du har innestående på kontoen din, men med de nye europeiske finansreguleringene tilbyr de fleste seriøse handelsplattformer i dag såkalt negativ saldobeskyttelse. Dette betyr at du aldri kan tape mer enn du har innestående på konto hos den nettmegleren du benytter.

Det er også flere fordeler med gearing. Først og fremst gir gearingen deg mulighet til å spre kapital og allokere midler i flere aktiva. Avhengig av hvilken gearing handelsplattformen og aktivaet du trader tillater, slipper du å legge ut for hele eksponeringen, men kan i stedet for nøyes med kun å betale en mindre del. Det er imidlertid viktig at du er oppmerksom på hvilket gearing-nivå du handler med og hvilke marginkrav som stilles. Vi ser på margin-begrepet lenger ned i denne artikkelen.

Hvis du ønsker å handle en aksje som CFD og tilbys en gearing på 1:5, betyr dette at du oppnår en eksponering som er fem ganger større enn innsatsen. Du kan med andre ord inngå en CFD-kontrakt med handelsplattformen din til en verdi av 1000 kroner og likevel være eksponert for 5 000 kroner mot det aktuelle verdipapiret. Gearing-nivået kan variere og er avhengig av flere faktorer som, for eksempel, hvilket aktiva du handler med og hvor erfaren handelsplattformen anser deg for å være. Hvis vi bruker handelsplattformen Markets som eksempel, kan du som nybegynner handle aksjer med et gearing-nivå på 1:5.

La oss si du har lyst til å kjøpe 100 aksjer i Equinor.

gaering hos markets
Med gearing oppnår du større eksponering mot markedet.

Som du kan se av skjermdumpen (hentet fra webplattformen til Markets) ovenfor, vil 100 Equinor-akjser ha en reell verdi på 13 172,50 kroner, men siden du handler aksjen via en CFD med gearing (1:5) er innsatsen du behøver å stille til rådighet (marginen) tilsvarende lavere. Dette betyr at du, hvis Equinor stiger mens du holder posisjonen, oppnår en avkastning som om du eide 100 aksjer. På samme måte vil også det eventuelle tapet kunne bli tilsvarende større hvis kursen på Equinor faller.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Selve handelsprosessen foregår på samme måte som når du kjøper og selger fysiske aksjer på børs. Du behøver kun å trykke på kjøp («Buy») eller selg («Sell») og velge ønsket investeringsbeløp. Alt «papirarbeidet» tar handelsplattformen seg av, og for dette oppkrever de et mindre gebyr som kommer til uttrykk gjennom spreadet, altså forskjellen mellom kjøps- og salgspris. Enkelte nettmeglere oppkrever også kurtasje. Det er også viktig å være klar over at det koster penger å beholde en CFD-posisjon over natten. Denne utgiften betales som en renteutgift og skyldes at du, siden du handler med gearing, låner penger av handelplattformen.

populært på markets

I tabellen til venstre kan du se en oversikt over de mest populære aktivaene på et gitt tidspunkt hos handelsplattformen Markets.

Som du kan se er det CFD-kontrakter i en lang rekke valutakryss som topper favorittlisten, og først som nummer åtte finnr vi en indeks. I dette tilfellet dreier det seg om «DE 30», som representerer den tyske DAX-indeksen.

I bunn av bildet kan vi også se den mest populære aksjen å spekulere i (blant Markets´ kunder), nemlig Alphabet/Google.

Sats på kursfall

I CFD-enes natur ligger også en av investeringsproduktets største styrker: Muligheten til å shorte det underliggende aktivaet. Å shorte betyr at du spekulerer i kursfall på bestemte aksjer, indekser, råvarer e.l..

Selve prinsippet med å shorte skiller seg ikke fra det å kjøpe aksjer, men med shorting tjener du i stedet penger hvis kursen på den bestemte aksjen eller aktivaet faller.

Det er også mulig å shorte aksjer på det alminnelige markedet. Det foregår ved at du låner aksjer av en motpart for å selge dem videre i markedet. Deretter håper du at aksjeverdien faller slik at du kan kjøpe aksjene tilbake til en lavere pris når du igjen skal levere dem til motpart . Hvis du derimot opplever at motparten krever aksjene tilbake tidligere, eller at aksjekursen stiger, kan du bli tvunget til å kjøpe aksjene tilbake til en høyere pris – en såkalt «shortskvis». Dette er for øvrig et drømmescenario for investorer som sitter med long-posisjoner i selskap hvor en relativt stor andel av aksjene er lånt ut til shortere.

Når du shorter et aktiva via CFD-handel kan du naturligvis oppleve å tape penger hvis kursene stiger, men siden differansekontraktene betyr at du ikke eier aksjene i fysisk forstand vil det kunne være lettere å komme seg ut av CFD-posisjonene.

Stop loss og take profit

Når du handler CFD-kontrakter bør du alltid huske å gjøre som daytradere, nemlig å benytte deg av stop loss- og take profit-funksjoner.

I Equinor-eksempelet vårt ovenfor kan du se at Markets opererer med begge funksjonene, og vi anbefaler at du setter dine stop loss- og take profit-ordre før du åpner en posisjon.

Stop loss reduserer risikoen for store tap betraktelig. Her kan du selv bestemme når handelsplattformen automatisk skal lukke posisjonen din hvis kursen skulle vise seg å falle. Hvor din stop loss-grense går er individuelt, noen velger å lukke posisjoner hvis de taper 5 %. Andre, mer risikovillige tradere, unngår de mest forsiktige stop loss-ordrene for å unngå å bli offer for mindre kursbevegelser intradag.

Da koronakrisen for alvor gjorde sitt inntog på finansmarkedene i mars 2020 så vi enorme og plutselige kursfall. Aksjemarkedene kunne i løpet av natten bevege seg mange prosent, og det var ved flere anledninger investorer som opplevde at stop loss-ordrene ikke trådde i kraft, fordi åpningskursene lå langt under kursene ved børsens stengetid dagen før. Dette er også en av årsaken til at profesjonelle daytradere sjeldent beholder sine posisjoner over natten, og i alle fall ikke i lengre tid.

Take profit er det motsatte av stop loss, og når du aktiverer denne funksjonen vil handelsplattformen automatisk lukke posisjonen din når/hvis kursen stiger til ditt forhåndsbestemte take profit-nivå. Funksjonen er ikke like kritisk som stop loss, men benyttes likevel i stor stil av daytradere og institusjonelle investorer – særlig i volatile marked. Med take profit er du sikret gevinst hvis posisjonen når et nivå hvor du er fornøyd med avkastningen.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her
risiko
Det er en god idé å huske de finansielle sikkerhetslinene når du handler CFD-er.

Marginer og CFD-trading

Som vi nevnte lenger oppe i artikkelen, er margin-begrepet essensielt når du handler CFD-er. Selve marginen og marginkravet oppstår som en følge av at CFD-er handles med gearing, og at du derfor ikke investerer det fulle beløpet som eksponeringen tilsvarer.

Når du handler med CFD-er kan du støte på margin-begrepet i to varianter. Det ene er innskuddsmarginen, som er det beløpet som handelsplattformen oppkrever for å åpne den ønskede posisjonen din. Dernest vil du mange steder også støte på uttrykket vedlikeholdsmargin. Dette er et beløp som handelsplattformen kan kreve at du innbetaler for å at de skal holde posisjonen din åpen, hvis handelen er i ferd med å tape mer enn innskuddsmargin og ytterligere innestående på konto.

En beskjed om å sette inn penger til vedlikeholdsmarginen blir ofte gitt gjennom et såkalt «margin call». Grensene for når meglere sender slike margin calls varierer, men de er alle et varsel om at posisjonen din kan bli lukket, og dertilhørende tap bli realisert, hvis du ikke setter inn ytterligere midler på handelskontoen din.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Bruk CFD-er til å beskytte investeringsporteføljen

Mange tradere handler med CFD-er som et ledd i å beskytte porteføljen sin, altså som en form for hedging.

Dersom du har en større andel aksjer i Equinor (for å holde oss til det samme eksempelet) i den samlede investeringsporteføljen din, men forutser et midlertidig kursfall i aksjen på grunn av en dårlig kvartalsrapport eller lignende, kan du beskytte/»hedge» denne investeringen ved å gå short i Equinor gjennom en CFD-handel.

Dersom du får rett i dine antagelser, og Equinor faller etter fremleggelsen av det seneste regnskapet, vil gevinsten fra CFD-handelen utligne for tapet på porteføljens fysiske beholdning av Equinor-aksjer.

Risiko: CFD-handel er ikke for alle

Som vi har vært inne på ovenfor er det alltid en risko forbundet med å investere penger på de finansielle markedene, og handel med CFD-er er intet unntak. Risikoen med CFD-handel er større enn ved alminnelig aksjehandel da du har mulighet for å handle med gearing.

Har du handlet et verdipapir via CFD med et gearing-nivå på 1:20 vil du, hvis kursen stiger 5 %, oppleve en avkastning på 5 % x 20 = 100 %.

Skulle kursen gå i motsatt retning vil du ha tapt like mye, like hurtig.

På grunn av den økte risikoen forbundet med handel med CFD-kontrakter er ikke nødvendigvis CFD-er noe for alle typer tradere. Du skal gjerne kunne sette et flueben ved flere av punktene nedenfor:

  • Du handler med en kortsiktig investeringsstrategi.
  • Du ønsker å geare investeringene dine.
  • Du ønsker å shorte aksjer, indekser, valuta eller andre aktiva.
  • Sikre porteføljen og andre investeringer mot tap gjennom såkalt hedging.
  • Har lyst til å få adgang til et stort investeringsunivers.
  • Aksepterer en forhøyet risikoprofil.

Sist, men ikke minst, er det viktig at du har satt deg grundig inn i hvordan CFD-kontrakter og -handel fungerer, og at du har kunnskap om hva som påvirker utviklingen til CFD-kontrakter.

CFD-er er komplekse investeringsinstrumenter som, på grunn av mulighet for gearing, er forbundet med en høy risiko for å tape penger. 73 % av private kontoer taper penger når de er involvert i CFD-handel med denne utbyderen. Sørg for at du har nok kunnskap om hvordan CFD-handel fungerer, risikonivået og om du har råd til å tape penger før du investerer.

 

 

 

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære