Slik fungerer Bull & Bear-sertifikater

Utgitt: 20. juni 2024

Det er mange muligheter for dem som vil investere i aksjemarkedet med gearing. En populær metode er å anvende såkalte Bull & Bear-sertifikater, som gjør det mulig å følge kortsiktige trender og intradag-bevegelser. Disse Bull & Bear-sertifikatene utstedes for eksempel av den franske banken Societe Generale og kan kjøpes hos for eksempel Nordnet.

Bull & Bear-sertifikater er gearede investeringsprodukter som følger kursen på en aksje, råvare eller et indeks. Hvis et sertifikat for eksempel følger kursen på Novo-aksjen, vil sertifikatet stige og falle i takt med at aksjekursen på Novo også stiger og faller.

Societe Generale tilbyr et bredt utvalg av BULL&BEAR-sertifikater som kan finnes og handles gjennom Nordnet.

Den aksjen eller råvaren som et Bull & Bear-sertifikat følger, kalles også et “underliggende aktiv”. I eksempelet ovenfor utgjør Novo-aksjen det “underliggende aktivet” for sertifikatet.

Fordelen ved å kjøpe sertifikatet i stedet for aksjen er at sertifikatet ofte er gearet. Gearing betyr at du som utgangspunkt får forstørret din gevinst med en bestemt faktor. Dette gjelder naturligvis også ditt eventuelle tap. En annen fordel er at du også kan utnytte en situasjon hvor kursen faller.

Bull-sertifikater brukes til å dra nytte av stigende priser (også kalt “å gå lang”), mens Bear-sertifikater brukes til å tjene på fallende priser (også kjent som “å gå kort”).

For hvert underliggende aktiv kan investorer velge mellom sertifikater med flere forskjellige gearingsnivåer, avhengig av individuell smak og risikotoleranse. Det er imidlertid alltid en risiko for å miste en del av eller hele den investerte kapitalen.

Merk at Bull & Bear-sertifikater ikke har en begrenset løpetid, og investorer vil derfor normalt måtte selge dem igjen for å realisere den økonomiske verdien.

Hva betyr egentlig gearing?

En av de særlige egenskapene ved Bull & Bear-sertifikater er deres daglige gearing. Gearing gjør det mulig å oppnå en relativt større eksponering for den daglige prisbevegelsen på et underliggende aktiv med en begrenset investering.

Kort fortalt betyr gearing at den daglige prosentvise endringen i det underliggende aktivet multipliseres med en fast faktor (gearingsfaktoren). For eksempel vil et Bull-sertifikat med en faktor på X10 stige med 10 % hvis den daglige endringen i det underliggende aktivet er 1 %. Omvendt vil Bull-sertifikatet falle med 10 % hvis det underliggende aktivet faller med 1 %. Gearingsnivået for et Bull & Bear-sertifikat fremgår direkte av produktnavnet.

La oss for eksempel se på sertifikatet med navnet “BULL SPX X5 SGE5”, som kan finnes hos Nordnet her.

Navnet “BULL” betyr at det er et “Bull”-sertifikat, hvor du som trader/investor spekulerer i at prisen skal gå opp. Hvis du hadde spekulert i at prisen skulle falle, ville du se etter et sertifikat med navnet “BEAR”.

Navnet “SPX” betyr at sertifikatet følger kursen på det store amerikanske indekset kalt “S&P500”, og forkortelsen “SGE” forteller at sertifikatet er utstedt av det franske finanshuset Societe Generale. Til slutt betyr teksten “X5” at dette sertifikatet er gearet med faktor 5. Bull-sertifikatet vil altså stige med faktor 5, så en endring i det underliggende aktivet på +1 % kan resultere i en økning i sertifikatet på +5 %.

Du kan selv lete etter flere Bull & Bear-sertifikater hos Societe Generale.

Når du finner et sertifikat du vil handle kan du gjenfinne det hos Nordnet, hvor det kan handles.

Varierende gearing

BULL&BEAR-sertifikater kan være en effektiv måte å øke avkastningen på over en kortere tidshorisont.

Den daglige gearingen er «konstant», da den multipliserer den prosentvise endringen i det underliggende aktivet med en fast faktor hver dag. Det er imidlertid viktig å merke seg at gearingen kan variere i løpet av handelsdagen avhengig av kursutviklingen på det underliggende aktivet. Derfor kan intradag-gearingen være høyere eller lavere enn den angitte faktoren i sertifikatets navn.

Ved dagens slutkurs for det underliggende aktiv fastsettes en ny referansekurs, som danner grunnlag for beregningen av den prosentvise endringen i sertifikatets kurs for den følgende handelsdagen. Samtidig nullstilles sertifikatets gearing til det nivået som er angitt i sertifikatets navn, for eksempel X2. Denne daglige justeringen av produktets verdi skjer automatisk og skaper en såkalt track-linkage.

Over en investeringsperiode som strekker seg utover en enkelt dag, påvirkes sertifikatets avkastning av en kumulativ effekt fra de enkelte dagens avkastninger. Dette betyr at avkastningen over en lengre periode ikke bare er det underliggende aktivets avkastning multiplisert med gearingen. Dette fenomenet kalles ofte en “rente-på-rente-effekt” i trendmarkeder og en “erosjonseffekt” i sideveis eller volatile markeder.

Erosjonseffekten er en vesentlig risikofaktor som kan føre til verditap, selv om det underliggende aktivet vender tilbake til sin opprinnelige verdi ved slutten av referanseperioden.

Handel med Bull & Bear-sertifikater

Bull & Bear-sertifikater er børsnoterte finansielle instrumenter som handles på samme måte som vanlige aksjer. For å handle med disse produktene kreves en verdipapirkonto, som de fleste banker og nettmeglere tilbyr. Handelstidene for disse produktene er fra kl. 08.00 CET til kl. 22.00 CET. Det kan imidlertid være begrensede handelstider hvis hjemmebørsen for det underliggende aktivet er stengt.

Intradag justering

Hvis det underliggende aktivet opplever et daglig fall på -50 %, vil et Bull-sertifikat med en gearingsfaktor på 2 falle til null, noe som medfører et totalt tap. For å forhindre dette har Bull & Bear-sertifikater en innebygd stop loss-mekanisme i form av en justeringsterskel. Når denne terskelen nås, utføres en intradag-justering, som simulerer starten på en ny handelsdag og rebalanserer sertifikatet. Stop loss-mekanismen sikrer at man aldri kan tape mer enn den investerte kapitalen, og at investorene kan fortsette å handle sertifikatet. Under ekstreme markedsforhold kan det imidlertid fortsatt oppstå et totalt tap av sertifikatets verdi.

Eksempler på sertifikater:

S&P 500 Bull X5: https://www.nordnet.no/market/certificates/17829739-bull-spx-x-5

S&P 500 Bear X5: https://www.nordnet.no/market/certificates/17733224-bear-spx-x-5

Bull Gull X5: https://www.nordnet.no/market/certificates/17818449-bull-gull-x-5

Bear Gull X5: https://www.nordnet.no/market/certificates/17830056-bear-gull-x-5

NVDA Bull X5: https://www.nordnet.no/market/certificates/17760848-bull-nvda-x-5

NVDA Bear X5: https://www.nordnet.no/market/certificates/18339019-bear-nvda-x-5

Disclaimer:

Investering innebærer alltid en risiko. Denne informasjonen er kun til markedsføringsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning. Besøk www.sertifikater.societegenerale.com for full produktinformasjon, spesielt vedrørende risikofaktorer, som beskrevet i dokumentet med sentral investorinformasjon, basisprospektet og de endelige vilkårene. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige avkastninger.

Del denne artikel