Saxo Bank – Lav eksponering

Slik investerer du med minst mulig eksponering hos Saxo Bank.

Når man begynner som daytrader eller swingtrader er det viktig å starte forsiktig – spesielt siden man handler med gearede produkter i form av CFD´er. Det vil si at man bør begrense eksponeringen sin så mye som mulig. Det kan for eksempel gjøre ved å handle minst mulige mengde, eller færrest mulige kontrakter (dvs. helt ned til én hvis mulig), av de produktene som har lavest nominell verdi. Et eksempel på dette kan for eksempel være OBX-indeksen, som består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, og i skrivende stund handles til en verdi på ca. 625 NOK. Årsaken til dette er gearingelementet som en en integrert del av det å handle med CFD´er. På de plattformene som er en del av Tradingeksperimentet er det mulig å handle CFD-kontrakter basert på en lang rekke aktivaklasser, som for eksempel indekser, enkeltaksjer, råvarer og valuta. For en del av disse, f.eks. en aksjeindeks, er det også mulig å handle helt ned til én kontrakt av gangen på begge handelsplattformene.  Nedenfor gjennomgås et utvalg av produktene Saxo Bank tilbyr innenfor de forskjellige produktkategoriene, samtidig som vi prøver å synliggjøre risikoeksponeringen.

skat3Hvor stort beløp man skal dedikere til sin begynnende tradingkarriere er selvfølgelig meget individuelt. 10.000 NOK kan for eksempel være et stort beløp for noen, men ikke for alle. Daytrader.no anbefaler imidlertid alle nye tradere, uansett formueforhold, å starte med lav eksponering som beskrevet ovenfor. Man kan alltids skalere dette opp på et senere tidspunkt, etter hvert som man blir mer komfortabel med både handelsplattformen, sin strategi og risikostyring. Hvis man har til hensikt å investere i flere posisjoner samtidig vil man ikke komme spesielt langt med f.eks. 10.000 NOK.

Hvis man ikke overholder det gode rådet om å begynne med lav eksponering og samtidig satt inn et mindre beløp på handelskontoen, risikerer man på grunn av gearingelementet i CFD-handel å desimere kontoen sin ganske raskt.

I tabellen nedenfor presenteres vesentlige opplysninger for noen av de mest handlede CFD-produktene, og inneholder produktets navn, handelsvaluta, den aktuelle kursverdien, spread i poeng, spread i %, minste eksponering i NOK, tilhørende margin i NOK, marginkrav i %, samt minste handelsvolum. Her er det tatt utgangspunkt i handelsplattformen Saxo Bank. Hvis man benytter seg av andre plattformer skal man være oppmerksom på at spread, marginkrav, minste handelsvolum og minste eksponering kan variere.

Oversikt over vesentlige opplysninger for utvalgte CFD-produkter hos Saxo Bank. Det tas forbehold for eventuelle feil i opplysningene, og det anbefales at man kontrollerer opplysningene selv. * Det er mulig å handle valutakryss ned til 5.000 basisenheter (5.000 EUR for EUR/USD eller 5.000 GBP for GBP/USD), men handler man under minstevolumet kreves et gebyr på 10 USD for hvert kjøp og salg.


Arendt-daxAksjeindeks

I tabellen ses det blant annet at handel i DAX (Germany 30) krever en minsteeksponering på drøye 100.000 NOK, mens Dow Jones (US 30) krever en minsteeksponering på nesten 170.000 NOK. Det betyr ikke at man skal ha 170.000 NOK på kontoen for å handle en kontrakt i Dow Jones. Det som avgjør hva man kan handle for avgjøres nemlig av marginkravet på de respektive instrumentene. Les mer om margin her.

Eksponeringen er noe mindre i de tre nordiske indeksene i tabellen. Det gjelder for øvrig også amerikanske SP500 og japanske Nikkei 225. Her varierer eksponeringen fra 625 NOK for Norway 25 til ca. 19.000 for SP500, jf. tabellen ovenfor.

Marginkravet ved indekshandel varier mellom 2% og 5%, avhengig av hvilket market det gjelder. Det er også mulig å handle med meget lave spreads, som for eksempel i DAX og FTSE, som er helt ned til 0,01%. De lave spreadene bestyr også at samlede handelsomkostninger ikke blir veldig store, selv med mange handler. Man skal imidlertid passe på at man ikke overhandler, ettersom det tross alt er spreadomkostninger ved hver eneste handel, som man finner i sitt samlede resultat.

DAX

Eksempel på indekshandel i DAX (Germany 30)
Hvis man har en konto med en kontantbeholdning på 10.000 NOK, betyr et kjøp eller salg av en DAX-kontrakt (Germany 30) til en verdi på knapt 105.000 NOK (opprundet), at man eksponerer seg i markedet med en faktor 10,5. Dermed blir marginkravet ca. 3.150 NOK av 10.000 NOK, det vil si ca. 31,5%. Hvis man selger en kontrakt til 11.578,10 EUR, jf. bildet ovenfor, og kursen deretter faller med 2%, tilsvarende ca. 231 EUR til 11.347, vil man ha tjent 231 EUR eller ca. 2.085 NOK. På grunn av gearingelementet har man dermed tjent 20,85% av kontantbeholdningen på 10.000 NOK.

Hvis man beholder posisjonen over lengre tid skal man være oppmerksom på at det blir lagt til en finansieringsomkostning på DAX på ca. 2,5% p.a. ved en lang posisjon og 3% p.a. ved en kort posisjon. Rentenivået avhenger av de forskjellige markeder, og man kan finne det direkte i handelsvinduet på de enkelte produkter, og det opplyses et beløp per dag. I handelvinduet ovenfor med DAX blir det 0,95 EUR per dag i denne handelen. Ganger man dette med 360, vil det tilsvare en årlig rente på 3%.

 

Enkeltaksjer
Saxo Bank tilbyr også vanlig aksjehandel uten gearing i tillegg til CFD-handel i aksjer med gearing. Kursene man handler aksje-CFD´er til tilsvarer kursen man handler til direkte på børsen der de underliggende aksjene er notert. I realiteten tilsvarer dette til å handle med sanntidskurser i en vanlig bank, bortsett fra at det er mulig å legge kjøps- og salgsordre inn i systemet. Men siden man handler med Saxo Bank (Eller en annen likviditetstilbyder banken har inngått avtale med) som motpart, vil det i realiteten tilsvare en sanntidshandel. Det kreves kurtasje i forbindelse med handel, og for norske aksjer er det på 0,1% og minimum 65 NOK for Classic-kunder. Se øvrige priser her.

Hos Saxo Bank kan man handle snaut 19.000 forskjellige aksjer fordelt på 36 forskjellige børser. Generelt sett er det litt dyrere å handle utenlandske aksjer, hvor man i tillegg skal ta hensyn til gebyrer for valutaveksling. I forhold til CFD-handel skal man ved handel i annen valuta enn NOK kun betale vekselsgebyr av sin gevinst/tap i den enkelte posisjon. Hvis man handler vanlige aksjer vil kontoen bli belastet med vekselsgebyr for hele posisjonens verdi ved både kjøp og ved salg, med mindre man har opprettet en valutakonto i den gjeldende valutaen.

Hvis man handler aksje-CFD´er starter marginkravet på 10%, men det kan være helt opp til 100% marginkrav. Dette avhenger av bankens vurdering av de enkelte aksjer. Se en samlet liste her.

yara

Eksempel på kjøp av aksje-CFD i Yara International
Med en kontantbeholdning på f.eks. 10.000 NOK, betyr et kjøp av 50 aksje-CFD´er på Yara International til en kurs på 348,80, som vil tilsi en samlet eksponering på 17.440 NOK. Med valutakursen pt. vil marginen på 222 USD utgjøre 1.851 NOK eller 10,6%. Med en kontantbeholdning på 10.000 NOK tilsvarer eksponeringen en faktor på (17.440/10.000 = )1,74. Hvis kursen faller til 298,8, vil man få et tap på 50*50 = 2.500 NOK, som tilsvarer ca. 14% av posisjonen og 25% av kontantbeholdningen på grunn av gearingen. Saxo Bank krever også kurtasje ved handel i aksje-CFD, og i dette tilfelle vil kurtasjen være 65 NOK hvis man er Classic-kunde, siden man ikke kommer over minimumskurtasjen.

Hvis man beholder denne posisjonen over lengre tid, skal man også være oppmerksom på at man oppnår en kreditt (short posisjon) eller debet (lang posisjon). Denne beregnes ut i fra den relevante Inter-Bank tilbudskursen for valutaen underliggende aktiv handler i (F.eks. LIBOR), pluss/ et påslag/rabatt avhengig av hhv. long eller short posisjon. I denne situasjonen utgjør dette pt. 3,5% p.a. I forbindelse med ordreinnleggelsen kan man se hva den daglige renten som tilskrives en lang posisjon, og i dette tilfelle utgjør dette pt. 2,28 NOK.

Hvis man på nøyaktig samme tidspunkt ønsker å kjøpe ordentlige aksjer i Yara International, ville kursen og kurtasjen alt annet likt være den samme. Eneste forskjellen er et man isteden for å deponere en margin på 1.851 NOK eller 10%, skal man betale det fulle beløpet på 17.440 kontant, men med en kontantbeholdning på 10.000 NOK vil ikke det være mulig. Man skal derimot ikke betale finansieringkostnader, med mindre man er nødt til å låne beløpet et annet sted.

 

gold-021Råvarer
Det er også mulig å investere med lav eksponering i f.eks. gull og US Crude Oil med henholdsvis 1185 USD (ca. 9.900 NOK) og 1335 USD (11.100 NOK) i minste eksponering. Marginkravet er hhv. 8% for gull og 5% for crude. Minste kontraktsstørrelse er 1 kontrakt (ounce) for gull og 25 kontrakter (barrels) for crude oil.

 

US CRUDE

Når man handler i CFD´er basert på råvarer hos Saxo Bank betaler man ikke over-night-renter direkte. Det skyldes at man i prinsippet handler den underliggende future og finansieringskostnadene finnes i selve futuresprisen. Utløp på underliggende futures er typisk hver måned eller hvert kvartal.

 

poundsValutakryss
Man kan handle spot valutakryss med et minste handelsvolum på 5.000 basisenheter ev det krysset man handler. Hvis det gjelder EUR/USD er det 5.000 EUR, mens ved GBP/USD er det 5.000 GBP. Hvis man handler under en angitt størrelse, som for EUR/USD er 50.000 EUR og for GBP/USD er 50.000 GBP, belastes man med en ytterligere kurtasje på 10 USD ved både åpning og lukning av en posisjon. Det medfører at for å unngå å kurtasje skal man eksponere seg for hhv. ca.481.700 i EUR/USD og ca. 640.800 i GBP/USD jf. tabellen ovenfor. På den måten er man derfor nødt til å ta en relativt stor eksponering, med mindre man er villig til å betale den ekstra kurtasjen ved mindre handler.

Hvis man beholder valutakryss over lengre tid skal man også betale finansieringskostnader. Disse er vanligvis ikke så høye, ettersom man samtidig både kjøper og selger en valuta, hvor man faktisk mottar en rente på den ene valutaen og betaler en rente på den andre (alt annet likt). Denne renten opplyses ikke i handelsvinduet, så man må finne frem til den på Saxo Banks hjemmeside.

EURUSD

Eksempel på shorthandel i EUR/USD
Hvis man tror at euro vill falle mot dollar, kan man shorte valutakrysset EUR/USD. Har man en kontantbeholdning på f.eks. 10.000 NOK vil et salg av 50.000 EUR/USD til kurs 1,06945 = 53.472 USD tilsvare en eksponering på ca. 442.000 NOK og et marginkrav på 542 USD = ca. 4.500 NOK ved nåværende valutakurs. Hvis euroen faller 1% til 1,05945 tilsvarende 100 pips, har man oppnådd en gevinst på (53.472 – 52.972 =) 500 USD eller ca. 4.200 NOK. Gevinsten utgjør ca. 42% av kontantbeholdningen som et resultat av gearingelementet, som i dette tilfellet utgjorde en faktor på (442.000/10.000=) 44,2. Hvis man ønsker å handle valutakryss i samme mengde som dette eksempelet bør man ha en konto med en beholdning som er vesentlig høyere enn 10.000 NOK.

 

markets-2Generelt om margin og risikostyring
Saxo Bank krever som nevnt deponering av en margin for alle CFD-produktteyper i forbindelse med åpning av en posisjon. Marginen vil deretter bli justert etter kursbevegelsene på det enkelte produkt.

I SaxoTraderGo-plattformen finner man relevante kontoopplysninger i bunnen av skjermen. Der finner du «Tilgjengelig kontantbeholdning», «Kontoverdi», «Tilgjengelig margin» samt «Marginutnyttelse» i prosent som beskriver brukt margin/kontoen aktuelle verdi. Hvis marginutnyttelsen nærmer seg 100% kan man risikere at Saxo Bank tvangslukker alle åpne posisjoner, fordi man ved 100% er i nærheten av at kontoverdien blir 0. Man mottar løpende «margin calls» når man nærmer seg 100% i marginutnyttelse, vanligvis første gang ved 80%. Hvis man kommer i en slik posisjon kan man f.eks. lukke noen eller alle åpne posisjoner, eller sette inn ekstra midler på kontoen. I takt med at man lukker åpne posisjoner vil marginen man har deponert frigjøres, og man vil også realisere de tapene eller gevinstene man har på de gjeldende posisjonene.

Ved å trykke på «i» i bunnen av skjermen, vil man få tilgang til flere relevante opplysninger. Det viktigste tallet her vil nok være «nettoeksponering», og det viser samlet eksponering for samtlige posisjoner. Videre finner man «Risikoavdekning» som beregnes som «kontantbeholdning»/»Nettoeksponering». Hvis man har en kontantbeholdning på 10.000 NOK og en eksponering på 50.000, har man risikoavdekning på 20%. Tallet forteller dermed at du kan tåle et generelt fall i dine posisjoner på 20%, altså 10.000 NOK, før kontoverdien er 0.

Det er vesentlig å hele tiden sammenligne nettoeksponeringen med kontantbeholdningen, og finne en balanse for hvor mye man maksimalt vil risikere. Hvis man for eksempel har satt opp en regel for seg selv at man ikke skal være effektivt gearet med mer enn en faktor 10 i forhold til kontantbeholdningen. Det betyr at man kan ha en samlet eksponering på 100.000, og dermed ha en risikoavdekning på 10.000/100.000 = 10%, og dermed tåle en markedsbevegelse mot sine posisjoner på maksimalt 10% før man kontoverdien er 0.

Ved en eksponering i forskjellige produkter skal man også huske på at hvis man har forskjellige aksjeindekser eller valutakryss der man er eksponert i samme valuta, har produktene en tendens til å bevege seg i samme retning. Det vil si at de korrelerer. Her kan man prøve å spre risikoen ut over forskjellige produkter og markeder som ikke korrelerer ved å kombinere long og short posisjoner, stock picking osv. Videre kan man ha en regel om at man ikke holder posisjoner over natten. Det gjør at man ikke påtar seg noen risiko utenfor markedets åpningstid, men det kan også innebære at man er nødt til å ta urealiserte tap oftere.

skat2Mange nybegynnere har en tendens til å ha litt for mye fokus på hvilket beløp man har stående på konto som ikke er reservert for margin. Saxo Bank kaller dette for «Tilgjengelig margin», og viser altså hvor mye man kan handle for, i tillegg til det man allerede har bruk til margin. Det er selvfølgelig fint å vite, men hvis man har for stort fokus på dette beløpet, kan man enkelt komme til å overse den samlede ekstra risikoeksponeringen man tar på seg. Derfor skal man samtidig sørge for å ha en marginutnyttelse i % som til enhver tid ikke er alt for høyt.

Hvis man marginutnyttelsen er 80%, har man ikke mye rom for manøvrering, og man vil være alt for høyt gearet. Satt på spissen vil en marginutnyttelse på 80% for en konto med kontantbeholdning på 10.000 NOK, medføre et marginforbruk på 8.000 NOK. Hvis man fordeler dette på et antall posisjoner i f.eks. aksjeindekser, som alle har marginkrav på 3%, medføre en samlet eksponering på (8.000/0,03 =) 266.700 NOK. Dette tilsvarer en effektiv gearing på (266.700/10.000 =) faktor 26,7. Risikoavdekningen vil da ligge på 3,75% ((10.000/266.700)*100 =) 3,75%. Kontoen vil da være i 0 ved et fall på 3,75%.

Siden det i prinsippet er mulig å tape mer enn kontantbeholdningen hos Saxo Bank, er det viktig å sette opp en maksimal effektiv gearing og hele tiden holde øye med at marginutnyttelsen ikke er for høy (f.eks. 20-30% eller det som er akseptabelt i forhold til ønsket risiko). Generelt kan man si at jo «kraftigere man spenner buen» i forhold til marginutnyttelse og effektiv gearing, desto større er risikoen for at man taper alt. Derfor er det viktig å ha absolutte og relative mål for risikostyring.

Måten man typisk kan risikere å tape mer enn innestående er hvis man har «spent buen for hardt» og markedet plutselig befinner seg i en situasjon med panikk eller lignende. Et eksempel på dette er det såkalte flash crashet i GBP i begynnelsen av oktober 2016. Pundet falt 6% på veldig kort tid på grunn av mangel på kjøpere i markedet. Kort tid etter hentet pundet seg inn igjen, men da var skaden allerede skjedd for mange spekulanter. Det er imidlertid ikke så ofte at slike ting skjer, men det skjer fra tid til annen. Derfor er det viktig å være oppmerksom og påpasselig når man bruker gearing i sine posisjoner.

Les mer om hva du setter på sill med CFD-handel.
Her kan du også lese om hvordan man setter stop loss og take profit på de enkelte posisjoner. Artikkelen tar utgangspunkt i de handelsvilkårene som gjelder for handelsplattformen Markets.com, hva gjelder marginkrav, minstevolum og så videre, men prinsippene er de samme hvis man handler på Saxo Bank sin plattform.

Her kan du lese mer om hva CFD-kontrakter er.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære