Ordbok for tradere

Både som ny daytrader og deg som er mer erfaren på markedene, dukker det stadig opp ord og uttrykk man ikke har sett tidlige eller som trenger en opfriskning. Derfor har vi på daytrader.no satt sammen en ordbok med de ord og uttrykk man kan komme borti og er greie å vite om når man beveger seg rundt i de globale markedene.

Har du ord eller uttrykk vi ikke har skrevet? Skriv de gjerne i kommentarfeltet nedenfor.

 

Aksjeemisjon Utstedelse av nye aksjer. Hvis et selskap ønsker tilførsel av ny kapital, kan dette skje gjennom en aksjeemisjon.
Aksjeindeks En aksjeindeks måler utviklingen av et utvalg aksjer, og som daytrader har man mulighet for å handle selve indeksene og ikke bare aksjer.
Aksjetilbakekjøpsprogram Uttrykket brukes normalt i forbindelse med at et selskap kjøper tilbake sine egne aksjer.
Ask price Ask price, eller tilbudsprisen, er den prisen selgerne vil selge for.
Bearmarked Et marked med fallende aksjekurser. Forestill deg en bjørn som slår markedet nedover.
Bid price Bid price, eller etterspørselsprisen, er den prisen kjøperne vil kjøpe til.
Bullmarked Et marked med stigende aksjekurser. Forestill deg en okse som stanger markedet oppover.
Børsnotering/IPO En børsnotering, eller Initial Public Offering (IPO) er når et selskap registreres på børs.
C20-indeksen En indeks som består av de 20 største og mest handlede aksjene på Københavns Fondsbørs. Omsetning og aksjekapital avgjør om aksjen kan plasseres i indeksen. Indeksen revideres 2 ganger i året.
Candles/candlestick chart En type graf som ligner på et stearinlys og inneholder 4 opplysninger på en gang: Åpningskurs, høyeste og laveste kurs, og lukkekurs for en gitt periode. Candlestick shart, ofte kalt børsgraf, viser prisutviklingen for et aktiv der hvert candle refererer til en gitt periode og inneholder de nevnte 4 opplysninger. Candles finnes både som bullish (prisen er stigende) og bearish (prisen er fallende).
Cashflow Pengestrømmen i et selskap eller fra en investering.
CFD Forkortelse for Contract for Difference, på norsk differansekontrakt. CFD er en avtale mellom to parter om å avregne forskjellen mellom en avtalekurs og en fremtidig markedskurs. Det handles ikke ordinære aksjer, men derimot en kontrakt med et underliggende objekt. CFD er et instrument som gir mulighet til å spekulere både i stigende så vel som fallende markeder.
DAX-indeksen Forkortelse for Deutscher Aktieindex, og er en tysk aksjeindeks som dekker de 30 mest handlede aksjer på børsen i Frankfurt.
Dead cat bounce En midlertidig oppgang etter et lengre fall, etterfulgt av en fortsatt nedtrend i markedet. Betegnelsen beskriver litt groteskt at markedet kommer med noen siste krampetrekninger, akkurat som en død katt som sprettet litt opp etter å ha falt ned. Det er ikke uvanlig at et fallende marked avbrytes av en kort periode hvor prisen stiger litt. Dette kalles «reverse dead cat bounce», og er det samme mønsteret satt opp ned.
Death Cross I teknisk analyse er dette et signal som oppstår når et kort glidende gjennomsnitt bryter gjennom en langt glidende gjennomsnitt ovenfra. For tekniske analytikere er death cross et salgssignal.
Dobbeltbunn Innenfor teknisk analyse er dette et mønster som oppstår når prisen på en aksje eller en indeks dropper, for deretter å gå litt opp igjen tilbake til noenlunde samme nivå. Så dropper prisen igjen, og går opp enda en gang. En dobbeltbunn kan ligne på en stor «W».
Dobbelttopp Innenfor teknisk analyse er dette et mønster som oppstår når prisen på en aksje eller en indeks stiger, for deretter å gå litt ned igjen til noenlunde samme nivå. Så stiger prisen igjen, og deretter dropper enda en gang. En dobbeltbunn kan ligne på en stor «M».
Doji En doji er en form for «candle» på en candlestick-graf som ligner litt på et kors. Hvis det oppstår en doji, er dette som regel et signal på ubesluttsomhet i markedet. Det kan også være et tegn på at markedet skal snu.
Dow Jones-indeksen Dow Jones-indeksen er en amerikansk aksjeindeks som består av et vektet gjennomsnitt av aksjeprisene på de 30 største aksjeselskapene i USA.
Downside (Nedside) Den forventede prisnedgangen i en investering. Bestemmes ved teknisk analyse og/eller fundamental analyse.
Downtrend Kalles også nedtrend og betegner et nedadgående marked. På grafen defineres en downtrend som et marked hvor prisen skaper både lavere topper og lavere bunner.
Drawdown En betegnelse for hvor stor prosentvis tilbakegang det har vært i en periode for en investering eller et fond. Drawdown angis som regel som en prosent av verdien mellom den absolutte topp og bunn.
Egenkapital Egenkapital er den kapitalen investorer har investert i et selskap. Det er også en del av virksomhetens overskudd som ikke har blitt betalt ut som utbytte til aksjonærene, men holdt igjen i selskapet, samt oppskrivninger av for eksempel eiendommer.
Eksponering Eksponering er det beløpet man samlet sett har satt på spill ved å gå inn i en handel. Dette er den nominelle verdien av det aktivet man handler ganget med antall kontrakter. Ved tradisjonell aksjehandel skal man betale for hele eksponeringen, mens ved handel med gearede produkter deponerer man bare en margin som er en prosentandel av den samlede eksponering.
Entry Entry er der en trader eller investor går inn i markedet.
Equity fund Et type fond som hovedsakelig investerer i unoterte selskaper som har et potensiale for et potensielt videresalg senere.
Exit En betegnelse for stedet en trader lukker sin posisjon.
Fibonacci-extensions Prisen trekker seg mer enn 100% tilbake etter ett fall. Med andre ord: et all etterfølges av en enda større stigning til over der prisen var før fallet.
Fibonacci-retracements Prisen trekker seg tilbake til bestemte nivåer etter et fall basert på Fibonaccitall.
Fibonaccitall En tallserie beskrevet av den itelienske matematikeren Leonardo Fibonacci. Mange analytikere bruker disse tallforholdende som en pekepinn på hvor prisen kan finne på å vende.
Forex En forkortelse for Foreign Exchange. Betegnelsen brukes som oftest til å beskrive valutahandel. Innenfor forex-handel matches to valutaer i et valutapar tradere kan handle.
Fundamental analyse Betegnelse på en analyseform hvor en aksje vurderes ut i fra slskapets økonomiske situasjon og fremtidsutsikter. Analysen bruker historiske opplysninger om selskapet, makroøkonomiske faktorer, beregninger av nøkkeltall og forventninger til fremtiden for selskapet.
Futures En future er en avtale om at en aktør i markedet forplikter seg til å kjøpe eller selge et underliggende aktiv på en bestemt dato i fremtiden til en avtalt pris. Dette kan for eksempel være en bestemt mengde korn.
Gap En betegnelse for et kraftig hopp i prisen. Gaps kan både gå oppover og nedover.
Gearing Gearing er en betegnelse for at en trader eller investor låner penger til å gå inn i en posisjon som kan være mye større enn vedkommendes egenkapital. Dette gjør at både gevinster og tap kan «forstørres» med en faktor helt opp til 400-500 ganger.
Glidende gjennomsnitt I tenknisk analyse er glidende gjennomsnitt et verktøy som brukes til å se forandringer i  en trend. Et glidende gjennomsnitt viser gjennomsnittskursen for den siste perioden, og en middelverdi beregnes for hver enkelt periode.
Golden cross I teknisk analyse er dette et signal som oppstår når et kort glidende gjennomsnitt bryter gjennom en langt glidende gjennomsnitt nedenfra. For tekniske analytikere er death cross et kjøpssignal.
Hedgefond Et fond som investerer med mye større frihet enn normale investeringsfond. De har blant annet større frihet til å benytte seg av gearing og komplekse finansielle produkter.
High-Frequency Trading (HFT) En betegnelse for en form for algoritmehandel, der man med sofistikerte verktøy og computer-algoritmer handler alle former for finansielle aktiver med en tidshorisont helt ned til kun få millisekunder.
Hode-skuldre-formasjon Dette er en formasjon som består av to topper på nesten samme nivå. Disse kalles «skuldre». Mellom skuldrene er det en høyere topp, og den kalles for «hode». De to bunnene i formasjonen danner nakkelinjen, og denne skal brytes før man har et salgssignal. Det finnes også omvendt hode-skuldre-formasjon, som er den samme formasjonen vendt opp ned.
Icebergs En stor ordre som skjules og fremstår som en mindre ordre.
Indeks En betegnelse for et sammenligningstall som brukes til å vise den raltive endringen i en utvikling. Utviklingen i for eksempel aksjekurser angis i relasjon til prisnivåer på en bestemt basisdag. I Norge er den viktigste indeksen OBX, som består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs.
Indikator Indikatorer er statistiske verktøy som brukes til å vurdere nåværende situasjon i forhold til prisutviklingen og til å forutsi en mulig utvikling i fremtiden.
Intraday (Intradag) Handelsdag.
Kiler En form for en kanal der for eksempel prisen skaper høyere og høyere bunner, men toppene blir lavere og lavere. Kanalen vil dermed få en form som en kile.
Kjøpssignal Et signal om at man skal kjøpe et gitt aktiv.
Kopp med håndtak En formasjon der prisen former en langstrakt bunn som har form som en kopp. Siste fase i mønsteret er når prisen former håndtaket og vises gjennom en svakt fallende pris. Dette kan gi et kjøpssignal. Det finnes også omvendt «kopp med håndtak» som kan skape et salgssignal.
Korreksjon Et rykk i motsatt retning av den overordnede trenden, som regel nedover, hvor en aksje eller en ideks korrigerer med minst 10% av prisen i forhold til toppen. Generelt beskrevet er korreksjoner mindre tilbakefall i prisen med en kortere varighet enn et fullkomment bearmarked.
Kurs/indre verdi Kurs/Indre veri er et uttrykk for hvor mye en investor betlaer for 1 krone av selskapet egenkapital. Verdien regnes ut ved å dividere virksomhetens aksjekurs med egnkapital per aksje.
Level 1 Her ser man prisen på siste handel, forskjellen fra forrige pris, og noen ganger volum, innenfor en gitt periode.
Level 2 Et annet ord for ordredybde. Dette kan hentes frem som et supplement til prisgrafen på de aller fleste handelsplattformer. Level 2 viser en oversikt voer hvilke priser aktørene på markedet ønsker å kjøpe eller selge til, samt størrelsen på de enkelte ordrene.
Likviditet Likviditet refererer til hvor lett omsettelig et aktiv er . En likvid aksje er en lett omsettelig aksje, med andre ord: den er lett å kjøpe og selge, fordi det er mange kjøpere og selgere i markedet.
Limit En type take-profit der man lukker posisjonen til en bestemt kurs eller bedre. Man kan også velge hvor lenge ordren skal ligge før den blir kansellert.
Line chart (linjediagram) Et diagram som viser prisutviklingen som en linje.
Long Når man går inn i en posisjon med forventninger om at prisen skal stige.
MACD MACD står for Moving Average Convergence Divergence. Dette er en indikator som baserer seg på tre tidsparametere i form av tre glidende gjennomsnitt med forskjellige tidskonstanter. Indikatoren kan innenfor teknisk analyse skape forskjellige kjøps- og salgssignaler.
Margin Margin er det beløpet man skal deponere når man gearer en posisjon. En form for sikkerhetsstillelse for investeringen.
Margin call Margin call er en situasjon som utløses hvis verdien av traderens posisjon minus det beløpet man skylder handelsplattformen er lavere enn depositumet man har satt inn.
Momentum Akselerasjonen i prisen på et aktiv. Idéen bak momentum er at et aktivs pris har større sannsynlighet for å bevege seg videre i samme retning fremfor å endre retning.
Money Management Money Management eller risikostyring handler om å styre størrelsen av tap som kan oppstå ved handel. Her kan man bruke forskjellige typer stop, hvor stor innsats man har, samt eksponering.
NASDAQ-indeksen Dette er en amerikansk indeks som består av de 100 største ikke-finansiiele virksomhetene i USA, med hovedvekt på IT-aksjer. NASDAQ er sammen med Dow Jones og SP 500 en av de viktigste amerikanske indeksene.
OBX OBX-indeksen består av de 25 mest likvidene på Oslo Børs rangert etter 6 måneders omsetning. Indeksen revideres og cappes på halvårlig basis.
OSEBX OSEBX er hovedindeksen på Oslo Børs og skal inneholde et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. Utvalget blir revidert 2 ganger i året.
Pengepolitikk En betegnelse for en sentralbanks handlinger med formål om å påvirke rente og likviditet på de finansielle markeder.
Penny Stocks Amerikanske aksjer med en verdi på typisk 2-5 dollar per aksje.
Point (poeng) En betegnelse for den minste mulige endringen i pris til venstre for komma. Et eksempel på dette kan være at DAX-indeksen har steget fra 11.696,0 til 11.697,0, og man sier da at indeksen har steget med 1 point (poeng)
Price range Forskjellen mellom høyeste og laveste pris i en gitt periode.
Price/Earnings (P/E) Price/Earnings angir forholdet mellom prisen på en aksje og selskapets overskudd. Tallet benyttes i vurderingen av om en aksje er høyt eller lavt vurdert, og kan både beregnes ut i fra historiske talle ller fremtidige estimater.
Price/Sales (P/S) Forholdet mellom prisen på en aksje og selskapets omsetning, og er derfor et mål for hvordan aksjemarkedet vurderer selskapets salg og mulighetene for at selskapet kan tjene penger.
Quantitative easing Kvantitative lempelser, eller QE, er en utradisjonell form for pengepolitikk, hvor sentralbanken kjøper opp statsobligasjoner med formålet om å stimulere økonomien.
Renko-chart En interessant graftype som dessverre ikke er tilgjengelig på alle handelsplattformer. Ligner litt på candlestick charts, men utelater tiden som en faktor i grafen. Renko charts viser utelukkende prisutviklingen så snart markedet har flyttet seg et bestemt antall ticks. Derfor kan det ta alt fra få sekunder til mange timer før det skapes en ny bar, avhengig av hva man har stilt inn antall ticks bevegelse det skal være.
Resistance (motstand) Et prisnivå der det er vanskelig for prisen å bryte gjennom fordi prisen tidligere har stopper opp på dette punktet. Mange tradere bruker motstandsnivåer som en mulighet til å ta profitt, og derfor kan motstanden på nivående ofte bli selvforsterkende.
Risk/Reward En vurdering av hvordan risiko og gevinst står i forhold til hverandre i forbindelse med en investering.
ROE Return on Equity, ROE, eller egenkapitalforrentingen, måler avkastningen på egenkapitalen – altså investorenes avkatningen av den investerte kapital.
RSI Relative Strength Index, RSI, er en momentumindikator. På en dagsgraf sammenligner den størrelsen av verdien på de dagene aksjen lukker med positiv utvikling med størrelsen av verdien de dagene aksjen lukker med negativ utvikling. RSI brukes vanligvis til å vurdere om et marked er overkjøpt eller oversolgt.
Runde tall Runde tall fungerer ofte som støtte- og motstandsnivåer, der prisen har en tendens til å stoppe opp. Et eksempel på dette kan være 50 dollar i prisen på olje.
Salgssignal Et signal om at man skal selge et gitt aktiv.
Scalping Scalping er en handelsstrategi der traderen prøver å skape profitt på små prisendringer. Tradere som scalper kan utføre alt fra 10 til flere hundre handler på én enkelt dag. Tanken bak strategien er at små rykk i prisen er lettere å fange enn de store rykkene.
Shorting/Shortselling Å shorte en aksje betyr enkelt og greit at man låner et antall aksjer, som man så selger videre. Senere skal aksjene kjøpes tilbake for å levere de tilbake til utlåneren. Hvis kursen i mellomtiden har falt, får man kjøpt aksjene tilbake til en lavere pris enn det man solgte dem for, og dermed tjent penger. Hvis kursen har steget så må man kjøpe aksjene tilbake til en høyere pris enn det man solgte de til, og dermed tapt penger.
Small cap En betegnelse for en kategori av aksjer som har en lav markedsverdi.
SP 500 Forkortelse for Standard & Poor´s 500. Dette er en amerikansk aksjeindeks som dekker 500 store amerikanske selskaper.
Spoofing En teknikk der man legger ut ordrer man ikke har til hensikt å utføre, for å gjøre det vanskelig for andre å få et korrekt bilde av interessene i markedet.
Spread Forskjellen mellom bid og ask price for et aktiv eller finansielt instrument.
Spreadbetting Spreadbetting er en form for spekulasjon hvor tradere eller investorer ikke eier selve aksjen, men utelukkende spekulerer i prisutviklingen i et aktiv.
Stokastisk oscillator En oscillator som sammenligner markedets siste lukkekurs med det intervallet prisen har beveget seg i gjennom en gitt periode. Idéen bak indikatoren er at prisen i en oppadgående trend bør lukke i nærheten av det høyeste punket i intervallet prisen har beveget seg i. Dette signaliserer at markedet vil ha en tendens til å fortsette oppover. I nedadgående trender bør prisen lukke i nærheten av det laveste punktet innenfor intervallet prisen har beveget seg i. Hvis dette ikke er tilfelle vil det vise seg på den stokastiske oscillator, og det kan være et tegn på at markedet holder på å miste sitt momentum.
Stop loss/stop En handelsregel som brukes til å begrense tap hvis ens posisjon går i motsatt retning av hva traderen forventer. Stop losset – eller bare stoppet – setter en grense for hvor mye posisjonen kan gå mot traderen før den lukkes.
Support (Støtte) Et prisnivå hvor det har vært vanskelig for prisen å bryte ned gjennom, fordi prisen tidligere har stoppet opp ved det samme punktet. Mange tradere benytter seg av støttenivåer for å kjøpe seg opp i markedet, og derfor har støttepunkter en tendens til å bli selvforsterkende.
Take-profit En ordre der man legger inn en bestemt kurs/pris der posisjonen blir avsluttet for å ta profitten.
Target Target beskriver kursmålet for en handel.
Teknisk Analyse Teknisk analyse er en analysemetode som tar utgangspunkt i en aksjes historiske prisutvikling. Formålet er å avdekke mønstre i prisutviklingen for bruk i forutsigelse av den fremtidige prisutviklingen.
Ticks Det minste mulige rykk opp eller ned for en aksje, indeks eller en annen form for aktiv. På valutamarkedet heter det pips i stedet for ticks.
Trailing stop loss Dette er en type stop som flyttes underveis i gevinstens retning. Et slikt stop kan man flytte manuelt, eller så kan man la handelsplattformen flytte stoppet for deg etter en bestemt regel man har satt opp.
Trend Den overordnede retningen på markedet – opp eller ned. Når markedet går sidelengs kalles dette «konsolidering».
Trendfollowing En betegnelse som dekker handelsstrategier der man handler i trendens retning.
Trendkanaler I teknisk analyse tegnes trendkanaler ved å binde sammen topper med topper, og bunner med bunner. Dermed oppstår det en kanal der prisen i en periode kan bevege seg innenfor. Når kanalen brytes kan det oppfarres som et kjøps- eller salgssignal.
Upside (Oppside) Den forventede prisøkningen i en investering. Bestemmes ved teknisk analyse og/eller fundamental analyse.
Uptrend Uptrend er en betegnelse for et oppadgående marked. På grafen defineres uptrend som et marked hvor prisen former høyere topper og høyere bunner på grafen.
Utbytte Den delen av et selskaps overskudd som betales ut til aksjonærene.
Volatilitet Volatilitet er et uttrykk for svingninger i kursen på et marked. Hvis Hvis et marked blir beskrevet som volatilt er det altså et marked med store svingninger.
Volum Volum omhandler omsetningen i et gitt marked.

 

Del denne artikel
Tags: , , ,

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære