Markets.com – Lav eksponering

Slik investerer du med minst mulig eksponering hos Markets.com.

Når man begynner som daytrader eller swingtrader er det viktig å starte forsiktig – spesielt siden man handler med gearede produkter i form av CFD´er. Det vil si at man bør begrense eksponeringen sin så mye som mulig. Det kan for eksempel gjøre ved å handle minst mulige mengde, eller færrest mulige kontrakter (dvs. helt ned til én hvis mulig), av de produktene som har lavest nominell verdi. Et eksempel på dette kan for eksempel være OBX-indeksen, som består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, og i skrivende stund handles til en verdi på ca. 635 NOK. Årsaken til dette er gearingelementet som en en integrert del av det å handle med CFD´er.

På de plattformene som er en del av Tradingeksperimentet er det mulig å handle CFD-kontrakter basert på en lang rekke aktivaklasser, som for eksempel indekser, enkeltaksjer, råvarer og valuta. For en del av disse, f.eks. en aksjeindeks, er det også mulig å handle helt ned til én kontrakt av gangen på begge handelsplattformene.  Nedenfor gjennomgås et utvalg av produktene Markets.com tilbyr innenfor de forskjellige produktkategoriene, samtidig som vi prøver å synliggjøre risikoeksponeringen.

skat3Hvor stort beløp man skal dedikere til sin begynnende tradingkarriere er selvfølgelig meget individuelt. 10.000 NOK kan for eksempel være et stort beløp for noen, men ikke for alle. Daytrader.no anbefaler imidlertid alle nye tradere, uansett formueforhold, å starte med lav eksponering som beskrevet ovenfor. Man kan alltids skalere dette opp på et senere tidspunkt, etter hvert som man blir mer komfortabel med både handelsplattformen, sin strategi og risikostyring. Hvis man har til hensikt å investere i flere posisjoner samtidig vil man ikke komme spesielt langt med f.eks. 10.000 NOK.

Hvis man ikke overholder det gode rådet om å begynne med lav eksponering og samtidig satt inn et mindre beløp på handelskontoen, risikerer man på grunn av gearingelementet i CFD-handel å desimere kontoen sin ganske raskt.

I tabellen nedenfor presenteres vesentlige opplysninger for noen av de mest handlede CFD-produktene, og inneholder produktets navn, handelsvaluta, den aktuelle kursverdien, spread i poeng, spread i %, minste eksponering i NOK, tilhørende margin i NOK, marginkrav i %, samt minste handelsvolum. Her er det tatt utgangspunkt i handelsplattformen Markets.com. Markets.com opererer med forskjellige nivåer på marginkravene alt etter hvor erfaren man er som kunde. Default er ned til 2% for for eksempel aksjeindekser og valuta. Hvis man er erfaren trader har man mulighet til å velge lavere marginkravsnivåer for visse produkttyper. Dette kan for eksempel være ned til 1% for indekser og 0,5% for valutakryss. Hvis man benytter seg av andre plattformer skal man være oppmerksom på at spread, marginkrav, minste handelsvolum og minste eksponering kan variere.


Arendt-daxAksjeindeks

I tabellen ses det blant annet at handel i DAX (Germany30) krever en minsteeksponering på drøye 105.000, mens Dow Jones (USA30) krever en minsteeksponering på nesten 170.000 NOK. Det betyr ikke at man skal ha 170.000 NOK på kontoen for å handle en kontrakt i Dow Jones. Det som avgjør hva man kan handle for avgjøres nemlig av marginkravet på de respektive instrumentene. Les mer om margin her.

Eksponeringen er noe mindre i de tre nordiske indeksene i tabellen. Det gjelder for øvrig også amerikanske SP500 og japanske Nikkei 225. Her varierer eksponeringen fra 635 NOK for Norway 25 til ca. 19.000 for SP500, jf. tabellen ovenfor.

Marginkravet ved indekshandel kan være helt ned til 1%. Men man starter med ned til 2%. Det er også mulig å handle med meget lave spreads, som for eksempel i DAX og FTSE, som er helt ned til 0,01%. De lave spreadene bestyr også at samlede handelsomkostninger ikke blir veldig store, selv med mange handler. Man skal imidlertid passe på at man ikke overhandler, ettersom det tross alt er spreadomkostninger ved hver eneste handel, som man finner i sitt samlede resultat.

Eksempel på indekshandel i DAX (Germany30)
Hvis man har en konto med en kontantbeholdning på 10.000 NOK, betyr et kjøp eller salg av en DAX-kontrakt (Germany 30) til en verdi på ca. 105.000 NOK, at man eksponerer seg i markedet med en faktor 10,5. Dermed blir marginkravet ca. 1.060 NOK av 10.000 NOK, det vil si ca. 10,6%. Hvis man selger en kontrakt til 11.815,40 EUR, jf. bildet ovenfor, og kursen deretter faller med 2%, tilsvarende ca. 236 EUR til 11.579, vil man ha tjent 236 EUR eller ca. 2.100 NOK. På grunn av gearingelementet har man dermed tjent ca. 21%% av kontantbeholdningen på 10.000 NOK.

Hvis man beholder posisjonen over lengre tid skal man være oppmerksom på at det blir lagt til en finansieringsomkostning på DAX på ca. 0,0111% per dag tilsvarende ca. 4% p.a. ved lang eller kort posisjon. Rentenivået avhenger av de forskjellige markeder, og man kan finne det direkte i handelsvinduet på de enkelte produkter, og det opplyses et beløp per dag.

 

Enkeltaksjer
Markets.com tilbyr også vanlig aksjehandel uten gearing i tillegg til CFD-handel i aksjer med gearing. Man kan handle med meget lav eksponering, ettersom stort sett alle  de 2.000 internasjonale aksjene (derav 14 norske likvide aksjer) man kan handle hos Markets.com, er mulig å handle helt ned til 1 stk. av gangen.

I tabellen ovenfor fremgår det at man kan handle helt ned til 1 Statoil-aksje med samlet eksponering på 158 NOK. Markets.com krever ikke noen egen kurtasje ved aksjehandel, men spreadet vil typisk være litt høyere enn det aksjen handles til på børsen den er notert på. Spreadet i Statoil er angitt til 0,5 point, som tilsvarer ca. 0,6%. Aksjer som Deutsche Bank og Apple kan også handles til relativt lave spreads. Marginkravet er typisk ca. 5%, men i 2016 var marginkravet på Deutsche Bank på rundt 10%, noe som gjenspeiler usikkerheten rundt banken på den tiden. Fraværet av kurtasje gjør det opplagt å fortløpende supplere i en aksje ved å kjøpe mindre posisjonen av gangen, eller selge hvis man tror aksjen skal ned.

Yara markets

Eksempel på kjøp av aksje-CFD i Yara International
Med en kontantbeholdning på f.eks. 10.000 NOK, betyr et kjøp av 50 aksje-CFD´er på Yara International til en kurs på 348,20, som vil tilsi en samlet eksponering på 17.280 NOK. Med en kontantbeholdning på 10.000 NOK tilsvarer eksponeringen en faktor på (17.280/10.000 = )1,73. Marginen er på 1.119 NOK, og det tilsvarer 6,5% av eksponeringen og 11,2% av kontantbeholdningen. Hvis kursen faller til 298,2, vil man få et tap på 50*50 = 2.500 NOK, som tilsvarer ca. 14,5% av posisjonen og 25% av kontantbeholdningen på grunn av gearingen.

Hvis man beholder denne posisjonen over lengre tid, skal man også være oppmerksom på at det vil bli lagt til en variabel finansieringskostnad på ca. 3-4% p.a, avhengig av marked. Informasjon om dette finner man i informasjonsboksen ved siden av instrumentet man skal handle. Hvis man holder denne posisjonen i 30 dager, skal man betale en samlet kostnad per dags dato på (0,0125% (daglig rente over natten) * 30 =) 0,375%. Den årlige renten kan regnes ut ved å gange med 360, som i dette tilfellet vil gi en rente på ca. 4,5%.

 

gold-021Råvarer
Det er også mulig å investere med lav eksponering i f.eks. gull og US Crude Oil med henholdsvis 1185 USD (ca. 9.900 NOK) og 530 USD (ca. 4.500 NOK) i minste eksponering. Marginkravet på begge deler er. 2% for uearfarne kunder/default og 1% for erfarne kunder. Minste kontraktsstørrelse er 1 kontrakt (ounce) for gull og 10 kontrakter (barrels) for crude oil.

 

Crude markets

Eksempel på en shorthandel i US Crude 
Selger/shorter man 10 barrels i US Crude oil, jf. handelsvinduet ovenfor, blir den samlede verdi ved salg til kurs 53,17 USD i alt 531,85 USD eller 4.425 NOK. Den tilhørende marginen er på ca. 46 NOK.

Hvis man beholder posisjonen over lengre til, får man en finansieringskostnad på ca. 3-4% p.a. avhengig av hvilket marked det gjelder. Den nøyaktige daglige renten finner man i infoboksen til hvert enkelt produkt. For en short posisjon i US Crude er dette på ca. 3,5% p.a.

 

poundsValutakryss
Hos Markets.com kan man handle valutakryss med en veldig liten eksponering – helt ned til 10-12.000 NOK, jf. tabellen øverst på siden. Minste handelsvolum er 1.000 basisenheter av krysset man vil handle. Hvis det gjelder EUR/USD er det 1.000 EUR, mens i GBP/USD er det 1.000 GBP. Marginen kan være på helt ned til 0,5% for de største valutakryssene, men default-marginen er 2%. Hvis man beholder posisjonen over lenger tid, skal man betale finansieringskostander. Disse er typisk ikke så høye, ettersom man på samme tid både kjøper og selger en valuta, slik at man rent teknisk mottar en rente på den ene valutaen og betaler en rente på den andre (alt annet likt).

 

Eksempel på shorthandel i EUR/USD
Hvis man tror at euro vill falle mot dollar, kan man shorte valutakrysset EUR/USD. Har man en kontantbeholdning på f.eks. 10.000 NOK vil et salg av 10.000 EUR/USD til kurs 1,07120 = 10.712 USD USD tilsvare en eksponering på ca. 89.000 NOK og et marginkrav på 462 NOK ved et marginkrav på 0,5%. Hvis euroen faller 1% til 1,06120 tilsvarende 100 pips, har man oppnådd en gevinst på (10.712 – 10.610 =) 100 USD eller ca. 836 NOK. Gevinsten utgjør ca. 8,4% av kontantbeholdningen som et resultat av gearingelementet, som i dette tilfellet utgjorde en faktor på (89.000/10.000=) 8,9.

 

markets-2Generelt om margin og risikostyring
For alle produkttyper krever Markets.com en obligatorisk margin, samt at det fortløpende reserveres en ytterligere sikkerhetsmargin. Denne kalles for vedlikeholdsmargin, og er typisk 1/5 av den obligatoriske marginen. Hvis man kommer i en situasjon der man ikke lenger har kontantbeholdning til å dekke marginen, vil Markets.com stenge posisjonene dine. Dette kan man se på som plattformens sikkerhet, eller betaling, for at man som kunde er garantert å ikke miste mer enn det man har innestående. Under «Forvaltning av finansielle midler» i webtraderen kan man til enhver tid se sitt marginkravnivå som beregnes som egenkapital/obligatorisk margin * 100. Dette tallet som til enhver tid gjerne være over 100%. Hvis dette nivået kommer under 70%, vil man motta en margin call. En margin call betyr at man skal sette inn ytterligere midler på kontoen, eller lukke noen posisjoner for å ikke sette sin handlefrihet i fare. Alternativt kan man selvfølgelig håpe på at markedet vender i løpet av kort til. Hvis nivået faller enda lenger ned til under 50%, vil alle åpne posisjoner bli lukket automatisk.

Det er vesentlig å hele tiden sammenligne nettoeksponeringen med kontantbeholdningen, og finne en balanse for hvor mye man maksimalt vil risikere. Man kan for eksempel har satt opp en regel for seg selv at man ikke skal være effektivt gearet med mer enn en faktor 10 i forhold til kontantbeholdningen. Det betyr at man kan ha en samlet eksponering på 100.000 NOK, og dermed ha en risikoavdekning på 10.000/100.000 = 10%, og dermed tåle en markedsbevegelse mot sine posisjoner på maksimalt 10% før man kontoverdien er 0. I praksis vil ens posisjoner bli tvangslukket noe før  dette, jf. Markets.com sine regler. Det er vesentlig å både ha absolutte og relative ål for risikostyring.

Ved en eksponering i forskjellige produkter skal man også huske på at hvis man har forskjellige aksjeindekser eller valutakryss der man er eksponert i samme valuta, har produktene en tendens til å bevege seg i samme retning. Det vil si at de korrelerer. Her kan man prøve å spre risikoen ut over forskjellige produkter og markeder som ikke korrelerer ved å kombinere long og short posisjoner, stock picking osv. Videre kan man ha en regel om at man ikke holder posisjoner over natten. Det gjør at man ikke påtar seg noen risiko utenfor markedets åpningstid, men det kan også innebære at man er nødt til å ta urealiserte tap oftere.

skat2Markets.com opererer med et begrep som kalles «Free Margin». Dette oversetter de til «Brukbar Margin» hvis du har satt handelsplattformen på norsk. Dette begrepet dekker over hvor mye av kontantbeholdningen man har igjen til å bruke til handel. Dette tallet skal man ikke ha for mye fokus p, fordi man enkelt kan komme til å overse den samlede risikoeksponeringen. Spesielt mange nybegynnere har en tendens til å ha litt for mye fokus på hvilket beløp man har stående på konto som ikke er reservert for margin. Hvis man for eksempel bruker 80% av sitt mulige marginforbruk, har man ikke så stor mulighet for manøvrering, og man vil være alt for høyt gearet. Satt på spissen vil en marginutnyttelse på 80% for en konto med kontantbeholdning på 10.000 NOK, medføre et marginforbruk på 8.000 NOK. Hvis man fordeler dette på et antall posisjoner i f.eks. aksjeindekser, som alle har marginkrav på 1% (2% er default), medføre en samlet eksponering på (8.000/0,01 =) 800.000 NOK. Dette tilsvarer en effektiv gearing på (800.000/10.000 =) faktor 80. Risikoavdekningen vil da ligge på  ((10.000/800.000)*100 =) 1,25%%. Kontoen vil da være i 0 ved et fall på 1,25%. Dette er absolutt IKKE å anbefale.

Derfor kan det være greit å operere med noen tommelfingerregler for beregning av sin eksponering. Hvis man har åpnet et visst antall posisjoner med et marginkrav på 1% hver, er en enkel regel å tilføye to nuller etter marginkravet, som i eksempelet ovenfor er 8.000 NOK. Da finner du samlet eksponering, og de 8.000 blir til 800.000 NOK. Har alle posisjonene et marginkrav på 2%, skal det divideres med 2 etter å ha tilføyd nullene. Hvis man sitter i posisjoner med forskjellige marginkrav blir regnestykket vanskeligere, men ikke mindre viktig.

 

Les mer om hva du setter på spill med CFD-handel.
Her kan du også lese om hvordan man setter stop loss og take profit på de enkelte posisjoner. Artikkelen tar utgangspunkt i de handelsvilkårene som gjelder for handelsplattformen Markets.com, hva gjelder marginkrav, minstevolum og så videre..

Her kan du lese mer om hva CFD-kontrakter er.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære